COMPUTING SYSTEMS
В.А. Мелентьев "Предельное конфигурирование подсистем в гиперкубических вычислительных системах"
COMPUTER GRAPHICS
PATTERN RECOGNITION
MATHEMATICAL MODELING
REVIEWS
В.А. Мелентьев "Предельное конфигурирование подсистем в гиперкубических вычислительных системах"

Аннотация.

Рассматривается проблема выявления в вычислительной системе с гиперкубической топологией максимальной по включению компоненты, соответствующей размещаемой подсистеме в отношении достижимости ее вершин. Получена формула предельного распараллеливания такой подсистемы, и предложен способ конкретизации ее элементов.

Ключевые слова:

достижимость и соединимость вершин в графе, вложение подсистемы в вычислительную систему с гиперкубической топологией.

Стр. 20-30.

V.A. Melentiev

"Limit configuring of subsystems in hypercubic computing systems"

We consider a detection problem in the computing system with a hypercubic topology of the maximum component, the corresponding embedded subsystem concerning reachability of its vertexes. The formula of limit parallelizing of such subsystem is received, and the method of a specification of its elements is offered.

Keywords: reachability and connectivity of vertexes of the graph, embedding subsystem in the computing system with a hypercubic topology.

 Полная версия статьи в формате pdf.

REFERENCES

1.   Reshetnyak Yu.G. O zadache soedineniya elementov vychislitelnoy sistemy // Vychislitelnye sistemy. 1962. № 3. S. 17–32.
2.   Melentev V.A. Vlozhenie podsistem, limitiruyushchikh dlinu i chislo putey mezhdu vershinami grafa vychislitelnoy sistemy // Upravlenie bolshimi sistemami. 2014. № 47. S. 212-246.
3.   Melentev V.A. Formalnye osnovy skobochnykh obrazov v teorii grafov // Trudy II Mezhdunarodnoy konferentsii «Parallelnye vychisleniya i zadachi upravleniya» PACO '2004, 4-6 oktyabrya 2004g. Moskva. 2004. S. 694-706.
4.   Melentev V.A., Analiticheskiy podkhod k sintezu regulyarnykh grafov s zadannymi znacheniyami poryadka, stepeni i obkhvata // Prikladnaya diskretnaya matematika. 2010. № 2(8). S. 74-86.
5.   Mulder H.M. The interval function of a graph, Mathematical Centre Tracts V.132. Amsterdam. 1980.
6.   Brouwer A.E., Cohen A.M. & Neumaier A. Distance-regular graphs. Berlin: Springer, 1989. 495 pp.
7.   Adelson-Velskiy G.M., Veysfeyler B.Yu., Leman A.A., Faradzhev I.A. Ob odnom primere grafa, ne imeyushchego tranzitivnoy gruppy avtomorfizmov // Doklady AN SSSR. 1969. T. 185. № 5. S. 975–976.
8.   Melentev V.A. Metrika, tsiklomatika i sintez topologii sistem i setey svyazi // Trudy Shestoy mezhd. konf. «Parallelnye vychisleniya i zadachi upravleniya» PACO’2012. Moskva. 2012. T. 3. S. 10-25.
9.   Melentev V.A. Proektivnoe opisanie grafa vychislitelnoy sistemy i ego minimizatsiya // Materialy XIII Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii "IT-tekhnologii: razvitie i prilozheniya", 14-15 dekabrya 2012 goda. Vladikavkaz. 2012. S. 278-290.

2024 / 02
2024 / 01
2023 / 04
2023 / 03

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".